Einde van kernenergie vzw
Fin du nucléaire asbl
Ende der Atomkraft asbl

  

Homepage

Deze pagina bevat de vertaling van een aantal rubrieken van de Franse site. Om toegang te krijgen tot de Franse site, dient u op Franse vlag of op “Home (FR)” te klikken. U vindt er onder andere een rubriek Agenda en Documenten en analyses. Deze laatste rubriek bevat documenten in andere talen dan het Frans (aan die documenten werden telkens vlagjes van de desbetreffende taal toegevoegd).

Overzicht

Doel van de vereniging

Wat volgt is een uittreksel uit de statuten van de vereniging “Fin du nucléaire” (“Einde van kernenergie”).

De vereniging heeft tot maatschappelijk doel om zo vlug mogelijk een einde te maken aan het gebruik van kernenergie voor civiele en militaire doeleinden, zowel in België als in Europa. Concreet gaat het om:

In dit kader zal de vereniging elk initatief nemen of ondersteunen dat de bedoeling heeft om een eind te maken aan de institutionele en juridische bepalingen die een geprivilegieerd en compleet ongerechtvaardigd statuut en werkwijze toekennen aan de productie van nucleaire elektriciteit.

Zij zal daartoe alle rechts- en cassatiewegen gebruiken om de strikte naleving te garanderen van de juridische normen die de de nucleaire industrie in België en in het geheel van de Europese Unie bepalen.

Om haar doel te bereiken zal de vereniging gebruik maken van informatieve en educatieve activiteiten, acties op het terrein, steun aan andere organisaties en ieder ander middel dat zich aandient naargelang de omstandigheden.

In deze optiek en in die van een duurzame maatschappij en van de strijd tegen de opwarming van de aarde, zal de vereniging een een reflectie ontwikkelen over het gebruik van energie in België en in de EU, waar het gemiddeld nettoverbruik van energie het equivalent van 15 liter aardolie (150 kWh) per dag per inwoner overschrijdt, wat uiteraard onhoudbaar is.

De leden geven het mandaat aan de vereniging om in hun naam hun recht op een gezond en veilig milieu te verdedigen, zowel voor henzelf als voor de toekomstige generaties.

Toonhoogte

Onze levens en die van onze kinderen zijn in gevaar
Volgens het FANC: een alarmerend hoge kans op kernsmelting
Steeds meer Belgen zijn ongerust

Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) ontdekt belangrijke veiligheidsgebreken

Volgens de editie van La Libre Belgique van 19 november 2016 is de directeur-generaal van het FANC, Jan Bens, die toch oud-directeur is van de centrale van Doel en een voorstander van nucleaire energie, verontwaardigd over het gebrek aan initiatief dat uitbater Electrabel (Engie) aan de dag legt om de veiligheid van de centrales te verbeteren. In twee aan Electrabel gerichte brieven, heeft hij het over “de alarmerende waarden van de kans op kernsmelting” voor de drie reactoren van Tihange en de reactoren Doel 3 en 4, met andere woorden, het risico van een ernstige kernramp zoals in Fukushima en Tsjernobyl.

Duizenden scheurtjes in de wand van de reactorvaten van Tihange 2 en Doel 3.

Er zitten duizenden, tot 18 cm lange scheurtjes in deze reactorvaten, meer dan 3000 in Tihange en meer dan 13000 in Doel. Ze zijn tussen 2012 en 2014 dankzij ultrasoon onderzoek ontdekt. De aanwezigheid van deze scheurtjes betekent een sterk vergroot risico van een plotselinge breuk van de reactorvaten en een kernramp door de kernsmelting of meltdown die plaatsvindt als de koelwater wegstroomt. Desondanks zijn beide reactoren eind 2015 opnieuw opgestart.

Zelfs de directeur van het FANC heeft moeten erkennen dat geen enkele nieuwe kernreactor met dergelijke gebreken goedgekeurd zou kunnen worden (dat was op 18 januari 2016, tijdens een ontmoeting met de Luxemburgse staatssecretaris Camille Gira). Het is onbegrijpelijk en onaanvaardbaar dat de regering deze reactoren niet buiten werking stelt.

Hoe ouder de reactor, hoe gevaarlijker

Het materiaal en de installaties van een kerncentrale slijten in de loop der tijd. Vanaf een ouderdom van 25 jaar doen zich aanzienlijk meer storingen en gebreken voor, en deze worden steeds frequenter. De 20 cm dikke stalen wanden van het reactorvat lijden onder jarenlange thermische belastingen en neutronenbombardement: het vat raakt verzwakt en de kans op een breuk neemt aanmerkelijk toe. Gevolg: een onbeheersbare reactor, leidend tot een kernsmelting en een ramp vergelijkbaar met die van Fukushima. De zeven Belgische reactoren zijn meer dan 30 jaar oud, en drie ervan zelfs meer dan 40 jaar: de grens van het toelaatbare is ver overschreden.

Elektriciteit genoeg in België , ook zonder de reactoren van Tihange 2 en Doel 3, en zelfs nog meer.

Ondanks de regelmatige noodstops van de reactoren en de langdurige gelijktijdige buitenwerkingstelling van drie reactoren die samen de helft van de Belgische productiecapaciteit vertegenwoordigen (T2, D3 en D4), is er geen tekort aan elektriciteit in België opgetreden. De royale opbrengst die de uitbating van deze reactoren oplevert, wordt naar Frankrijk gerepatrieerd, terwijl de Belgische bevolking wordt blootgesteld aan het risico van een nucleaire ramp!

De leugenindustrie

In de jaren 1950 werden atoomcentrales aangeprezen als een bron van onbeperkte, goedkope en veilige energie. Men kende niettemin de risico’s. Daarom ondertekenden in 1960, onder druk van de politieke, militaire en industriële lobby, zestien Europese landen de Parijse Conventie, waardoor de wettelijke aansprakelijkheid van de uitbater in geval van een nucleaire ramp aanzienlijk beperkt werd. Was dat niet gebeurd, dan zou het nooit tot civiele toepassing van kernenergie gekomen zijn.

Dit criminele beleid is in 2003 voortgezet met de verlenging van de levensduur van de centrales van 30 naar 40 jaar, en onder de regeringen Di Rupo en Michel, de verlenging tot 50 jaar voor de oudste centrales. Echter:

Er is geen beschermingsplan als er een ramp gebeurt!

Heel België zou getroffen worden, evenals de buurlanden, en de burgers zouden de prijs betalen. Een kernramp zou de dood van tienduizenden mensen betekenen, honderdduizenden anderen ziek maken, en de toekomst van onze kinderen onherroepelijk schaden.

Miljoenen mensen zouden huis en haard voor altijd moeten verlaten.

Wat kunnen we doen in geval van een kernramp?
Willen we veilig leven?
Laten we nú actie ondernemen!

Lid worden of steunen als vereniging

Lid in persoonlijke naam

Via internet

Klikken op deze link, lidmaatschap via e-mail, waardoor een nieuw bericht in uw e-mailclient geopend wordt met een invulformulier.
Indien dit niet correct werkt, gelieve dit formulier in te vullen en op te sturen naar adhesion @ findunucleaire.be

Met de post

Het formulier afdrukken, invullen et versturen.

Vereniging

Elke vereniging kan Fin du nucléaire steunen of peter worden. Een financiële bijdrage naar vermogen is gewenst.

Zie de lijst met verenigingen die ons steunen.

Contact

info @ findunucleaire.be

T. : +32.(0)4.277.06.61